Obecné dokumenty:

V tejto časti sú obecné dokumenty, ktoré schválilo zastupiteľstvo na správu obce:

Zasady odmenovania poslancov - 2015
Organizačný poriadok obce Turík 2015
Pracovný poriadok zamestnancov obce Turík 2015
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Turíku 2015
Štatút obce Turík 2015
Zásady postupu pri podaní sťažnosti - obec Turik 2015