Všeobecne záväzné nariadenia:

Vyberte si, čo Vás zaujíma:

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o službách poskytovaných obcou Turík
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie detí za rok 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Turík
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o zásobovaní pitnou vodou
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o miestnych daniach